Beleidsplan 2017-2020

Tijdens de Algemene Ledenvergadering aan het einde van seizoen 2001-2002 werd het Beleidsplan 2002-2005 ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. De toenmalige Beleidscommissie, bestaande uit Anita Huis, Theo Cobussen, Daniel Knottnerus en Noud van Kruysbergen, was het jaar ervoor druk bezig geweest een overzicht op te stellen van alle aspecten die bij een vereniging als The Weekenders een rol spelen. Met het Jaar van de Vrijwilliger achter de rug was het dan ook niet verwonderlijk dat er veel aandacht is voor betrokkenheid bij de vereniging, met daarnaast een “professionele” benadering van het volleybal.

2002-2005

Het Beleidsplan 2002-2005 is hieronder als PDF-document te downloaden. In dit beleidsplan werd relatief veel aandacht besteed aan de organisatiestructuur, om wat efficiënter te kunnen omgaan met (on)mogelijkheden binnen de vereniging.

In seizoen 2002-2003 werd een begin gemaakt met de uitvoer van dit beleidsplan. Voor een aantal onderdelen was dit al in gang gezet, voor de overige onderdelen betekende dit dat zij tussen nu en het einde van seizoen 2004-2005 gerealiseerd moesten worden. Daarmee werd duidelijk welke koers de vereniging de komende jaren gaat varen.

Bij de Regioraadsvergadering van de NeVoBo regio Nieuw Gelre van mei 2003 heeft the Weekenders de Verenigings-aanmoedigingsprijs gekregen, bestaande uit een oorkonde en een cheque twv € 454, een beloning voor de structurele aanpak en werkwijze de afgelopen (en komende) jaren.

2005-2008

Het eerste beleidsplan werd opgevolgd door een herzien versie voor de periode 2005-2008 om de vereniging weer voor een nieuwe periode van drie jaar richting te kunnen blijven geven. Dit beleidsplan was gebaseerd op het beleidsplan 2002-2005, met daarin een aantal verschuivingen. Zo was er in dit nieuwe plan minder aandacht voor de organisatie van de vereniging, omdat de uitvoer van het vorige beleidsplan leidde tot een solide verenigingsstructuur. Er moest daarentegen meer aandacht zijn voor de continuïteit van de vereniging wat ledenaantal betreft, en dan voornamelijk wat betreft de aanwas en het behoud bij de jeugd. Tijdens de Algemene Ledenvergadering aan het eind van seizoen 2004-2005 hebben de leden hun goedkeuring gegeven aan de doelstellingen van dit beleidsplan. In seizoen 2006-2007 zijn deze doelstellingen door het Dagelijks Bestuur verder geoperationaliseerd en konden de beschreven doelen concreter nagestreefd worden. Ook het Beleidsplan 2005-2008 is hieronder te downloaden als PDF-bestand).

2008-2011

Het tweede Beleidsplan is opgevolgd door een derde voor de periode 2008-2011, met daarin blijvende nadruk voor de werving en behoud van jeugd en het opstellen van functieprofielen voor kader.

2011-2014

Aan het eind van seizoen 2010-2011 heeft de Algemene Ledenvergadering haar goedkeuring gegeven aan het vierde Beleidsplan voor de periode 2011-2014. Een aantal doelen van de vorige plannen zijn behaald, maar een aantal zijn ook blijven liggen. Die krijgen in het nieuwe Beleidsplan dan ook een groter accent.

De komende drie jaar gaat het Dagelijks Bestuur dan ook aan het werk om de resterende doelen om te zetten in actiepunten en die ten uitvoer te brengen.

2014-2017

Het Beleidsplan 2014-2017 gaat vergezeld van het Technisch Beleidsplan 2014-2017.

2017-2020

weekenders_beleidsplan_2017-2020.pdf
weekenders_beleidsplan_2014-2017.pdf
weekenders_technisch_beleid_2014-2017.pdf
weekenders_beleidsplan_2011-2014.pdf
weekenders_beleidsplan_2008-2011.pdf
weekenders_beleidsplan_2005-2008.pdf
weekenders_beleidsplan_2002-2005.pdf
weekenders_organogram.gif