Privacy

The Weekenders Privacyverklaring

Volleybalvereniging The Weekenders hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring staat hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met persoonsgegevens om. The Weekenders houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening  Gegevensbescherming. Dat brengt met zich mee dat we in ieder geval:

– Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals beschreven in deze privacyverklaring

– Het verwerken van persoonsgegevens beperken tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

– Vragen om uitdrukkelijke toestemming, als die nodig is voor het verwerken persoonsgegevens

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u daarop wijzen en deze respecteren

Als The Weekenders zijn we verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens of een deel daarvan, door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij. We kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij daar gehoor aan geven.

Indien we persoonsgegevens verwerken op basis van een afgegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht die toestemming in te trekken.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dat via secretariaat@weekenders.nl.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen we aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, waaronder de NeVoBo en Sportlink voor de financiële administratie en de ledenadministratie.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen we persoonsgegevens delen met derden indien daar schriftelijk toestemming voor gegeven is.

Binnen de EU

We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

We verwerken alleen persoonsgegevens van personen jongen dan 16 jaar, indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van de ledenadministratie voor de periode:

– Gedurende de looptijd van het lidmaatschap

– Na beëindiging van het lidmaatschap

– Bankgegevens alleen in de financiële administratie voor (wettelijke termijn) maximaal 7 jaar

– Overige persoonsgegevens in het archief

Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, met onder meer de volgende maatregelen:

– Alle personen die namens The Weekenders van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. Op al onze systemen wordt gewerkt met een gebruikersnaam en wachtwoord.

– We maken back-ups van persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Wij maken geen back-up. Het staat allemaal in de cloud (sportlink).

– Onze website heeft een SSL-beveiliging en heeft geen ledendatabase

– Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens

Gebruik van beeldmateriaal

Van competitie spelende leden worden foto’s geregistreerd ten behoeve van de spelerskaarten. Indien deze foto’s voor andere doeleinden gebruikt worden, wordt daar expliciet toestemming voor gevraagd. Tijdens de trainingen, wedstrijden en activiteiten worden regelmatig foto’s genomen of video’s gemaakt van acties en sfeerbeelden waarop leden van de vereniging, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Die beelden kunnen op de website en/of Facebook worden gebruikt. Indien daar bezwaren tegen bestaan, dient dit via secretariaat@weekenders.nl kenbaar te worden gemaakt. Het betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd. De vereniging heeft het recht een verwijderverzoek terzijde te leggen ten aanzien van algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop betrokkene niet centraal en/of duidelijk herkenbaar is afgebeeld. Voor het gebruik van foto’s van minderjarige verenigingsleden wordt expliciet toestemming gevraagd aan de ouders.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van The Weekenders. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over het verwerken van persoonsgegevens, dan vragen wij u daar direct contact met ons over op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via secretariaat@weekenders.nl